چرا قانون جذب برای من عمل نمی کند؟!!

قانون جذب (راز) ، همانند جاذبه زمین همیشه فعال است. به نظر شما انسان از چه زمانی متوجه شد که زمین جاذبه دارد ؟ آیا درست در لحظه کشف قانون جاذبه توسط نیوتن ،زمین دارای این جاذبه شد و تا قبل از آن هر چیزی از دست انسانی، رها می...