رشد فردی

اگر هر روز فقط یک گام در یک مسیر مشخص برداریم بزودی شاهد تغییرات شگفت انگیزی در آن مسیر خواهیم بود. کافی است تا یک هدف مشخص داشته باشیم و اشتیاق کافی برای دنبال کردن آن در ما باشد تا بتوانیم هر غیر ممکنی را ممکن کنیم . این مسئله...