تاثیر اشتیاق و انگیزه در قانون جذب

تاثیر اشتیاق و انگیزه در قانون جذب چیست؟ اشتیاق ، تاثیر فراوانی در جذب سریعتر خواسته ها و اهداف دارد.اگر خواسته تان جذب یک ماشین است اما در حال حاضر ، به هر علتی ،انگیزه کافی یا باور به داشتن آن را نداری پس لازم است که نگاه دوباره ای...