قدرت های ناخودآگاه

_غولی به نام ضمیر ناخودآگاه: 

قطعا مطالب بی شماری در باب ضمیر ناخودآگاه تان شنیده اید ، اما آیا به طور جدی این مقوله را باور کرده ایم که پایه و اساس رسیدن ما به خواسته هایمان در نحوه عملکرد ذهن ناخودآگاه مان است .

وجود ما از سه بخش روحانی ،ذهن ،و بعد فیزیکی تشکیل شده است و ذهن شامل بخشهای خودآگاه و ناخودآگاه می باشد ،جایگاه این ذهن فقط در مغز ما نیست بلکه تمام سلولهای بدن ما در ارتباط با هم و دارای هوش و ذهن هستند .مثل این است که تمام سلولهای بدن ما دارای فکر هستند ،به همین دلیل اگر از بخشی از بدن خود ناراضی باشید و یا حس بدی نسبت به آن داشته باشید می تواند در ضعف یا کارایی آن اندام تاثیرگذار باشد .

همچنین همیشه شنیده اید که ما تنها از 10% مغزمان استفاده می کنیم .آیا هرگز به آن فکر کرده اید که چرا ؟!!

درحقیقت ذهن خودآگاه یا بخش منطقی ذهن مان10% قدرت عظیم ذهنمان را شامل می شودو 90% قدرت بی نظیر ما بوسیله ناخودآگاه ما شکل می گیرد .ما در کودکی بسیار زیاد از این قدرت درونی مان استفاده می کردیم اما به تدریج که بزرگ تر شدیم به ما یاد دادند که منطقی باشیم و واقعیت ها را ببینیم و قدرت تخیل در ما کمرنگ تر شد و به مرور یاد گرفتیم براساس باورها و منتطقی که بیشتر آن اشتباه و در حقیقت پارادایم غلط ذهن ما بود عمل کنیم ،ما در دنیا خود مدام به دور خود می چرخیم و هر لحظه شرایطی را جذب می کنیم که طبق باورهای ماست .

درحقیقت باورها و اعتقاداتی که ما به آنها اجازه نفوذ در ناخودآگاه مان را داده ایم جریان و برنامه زندگی ما را در مسیر سلامتی و ثروت و روابط مشخص می کنند.

شناخت نحوه کارضمیر ناخودآگاه ،و آگاهی از این قدرت درونی همان چیزی است که در مسیر جذب خواسته هایتان به شما کمک می کند که بتوانیم دوباره به قدرت کودکی مان برگردیم ، همان زمانهای که منطق در ما کمرنگ تر بود و فکر می کردیم که به راحتی می توانیم هر چیزی را که می خواهیم بدست آوریم .در رویاهایمان با آن بازی می کردیم و در دنیایمان ظاهر می شدند و بعد به ما گفتند که اشتباه می کنیم پول و ثروت به سختی بدست می آید و نابرده رنج ،گنج میسر نمی شود و …و به ما آموختند که منطقی باشیم .حال آنکه این منطق و واقعیت ها صرفا”برنامه ذهنی ماست نه واقعیت جهان .

واقعیت جهان این است که تو هر چیزی را که باورش کنی قدرت بدست آوردن و جذب آن را داری و فقط باید ذهن ناخودآگاه تان را در این مسیر تربیت و آموزش دهید و یاد بگیریم که چگونه ذهن مان را کنترل کنیم که به آنچه ما می خواهیم فکر کند نه آن باورهای که به اشتباه در ذهن ما تزریق شده است .

دیدگاهتان را بنویسید